Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości

Uchwała Sądu Najwyższego

Zamach na wolność seksualną

Zamach na wolność seksualną

Zarówno przestępstwo określone w art. 189 k.k., jak i przestępstwo określone w art. 191 k.k. mają ten sam rodzajowy przedmiot ochrony, a jest nim wolność. Różnica między nimi dotyczy bezpośredniego przedmiotu ochrony, którymi są dwa aspekty wolności człowieka - wolność lokomocyjna i wolność decyzyjna.

Przestępczość białych kołnierzyków (white collar crime)

Przestępczość białych kołnierzyków (white collar crime)

Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki

Adwokat Tomasz Wiliński moderatorem XX Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Adwokat Tomasz Wiliński moderatorem XX Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Zjazd odbywa się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Hotelu Golden Tulip w Warszawie. Organizatorem zjazdu jest firma APEXNET

Zatrzymanie prewencyjne (porządkowe)

Zatrzymanie prewencyjne (porządkowe)

Dyżur adwokata w dniach 10-12.11.2018 r.

Dyżur adwokata w dniach 10-12.11.2018 r.

Telefon alarmowy 24H +48 577 362 259

Adwokat Tomasz Wiliński członkiem ECBA (European Criminal Bar Association) z siedzibą w Londynie, The European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) z siedzibą w Londynie, The Defence Extradiction Lawyer's Forum (DELF)

Adwokat Tomasz Wiliński członkiem ECBA (European Criminal Bar Association) z siedzibą w Londynie, The European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) z siedzibą w Londynie, The Defence Extradiction Lawyer's Forum (DELF)

Kancelaria Adwokacka Tomasza Wilińskiego laureatem konkursu Orły Prawa 2018

Kancelaria Adwokacka Tomasza Wilińskiego laureatem konkursu Orły Prawa 2018

Kancelaria Adwokacka Tomasza Wilińskiego została członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej

Kancelaria Adwokacka Tomasza Wilińskiego została członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej

Obrót dopalaczami a odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji.

Obrót dopalaczami a odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji.

II AKa 170/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Dobro dziecka - zarządzenia sądu opiekuńczego

Dobro dziecka - zarządzenia sądu opiekuńczego

Sąd opiekuńczy może na podstawie art. 109 k.r.o. wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka.

Społeczna szkodliwość przestępstw dyskryminacyjnych

Społeczna szkodliwość przestępstw dyskryminacyjnych

Osiągnięcie korzyści materialnej a przypisanie kradzieży

Osiągnięcie korzyści materialnej a przypisanie kradzieży

Znaczenie jakości wykonanych robót w umowie o roboty budowlane

Znaczenie jakości wykonanych robót w umowie o roboty budowlane

I ACa 842/13, Znaczenie jakości wykonanych robót w umowie o roboty budowlane. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku LEX nr 1451594 - wyrok z dnia 21 marca 2014 r.

Nienależyta realizacja pieczy nad lokalem przez wykonawcę remontu

Nienależyta realizacja pieczy nad lokalem przez wykonawcę remontu

I CSK 689/09 - Wyrok Sądu Najwyższego LEX nr 786552 - wyrok z dnia 30 września 2010 r.

Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej

Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej

I ACa 855/17, Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie LEX nr 2500110 - wyrok z dnia 22 lutego 2018 r.

Ryczałtowy charakter odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Ryczałtowy charakter odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

I ACa 2091/16, Ryczałtowy charakter odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie LEX nr 2478470 - wyrok z dnia 23 lutego 2018 r.

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy

I ACa 1174/16, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2017 r.

Gratulujemy polskim lekkoatletom

Gratulujemy polskim lekkoatletom

Planowane zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej

Planowane zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła ogłosić upadłość jak konsument

Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane dla wygody organów postępowania

Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane dla wygody organów postępowania

Procesowym uprawnieniem oskarżonego (podejrzanego) jest obrona przed przedstawionym zarzutem, a z faktu podjęcia działań obrończych nie można wywodzić niekorzystnych dla oskarżonego konsekwencji, zwłaszcza, co do stosowania wobec niego środków zapobiegawczych.

Polski proces karny nie jest procesem formułkowym

Polski proces karny nie jest procesem formułkowym

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych

74. Rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętamy. Zatrzymajmy się.

74. Rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętamy. Zatrzymajmy się.

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie.

Kara łączna i wyrok łączny zostaną zlikwidowane

Kara łączna i wyrok łączny zostaną zlikwidowane

Program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, ogłoszony w kwietniu 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

27 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

27 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Problemy z pocztą elektroniczną i dostępem do strony kancelarii

Problemy z pocztą elektroniczną i dostępem do strony kancelarii

Rozporządzenie RM w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i morza terytorialnego

Rozporządzenie RM w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i morza terytorialnego

Życzymy sukcesów polskiej reprezentacji na Mundialu w Rosji

Życzymy sukcesów polskiej reprezentacji na Mundialu w Rosji

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Ważne orzeczenie SN w sprawie służebności przesyłu

Ważne orzeczenie SN w sprawie służebności przesyłu

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Centralne Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych

Centralne Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

Konwencja haska dot. uprowadzenia lub zatrzymania dziecka

Konwencja haska dot. uprowadzenia lub zatrzymania dziecka

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia od 18.04.2018 r.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia od 18.04.2018 r.

XIX ZJAZD SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

XIX ZJAZD SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt zmian KRiO - naprzemienna opieka i realizacja kontaktów z zagrożeniem karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności

Projekt zmian KRiO - naprzemienna opieka i realizacja kontaktów z zagrożeniem karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności

RODO (GDPR) wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

RODO (GDPR) wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

Omówienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Omówienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szkolenie z prawa zamówień publicznych dla wykonawców

Szkolenie z prawa zamówień publicznych dla wykonawców

Dzień edukacji prawnej

Dzień edukacji prawnej

Rzeczpospolita: Adwokat wychodzi w plener

Rzeczpospolita: Adwokat wychodzi w plener

Zmiany w prawie pracy 2018

Zmiany w prawie pracy 2018

Rozpoczynamy sezon golfowy

Rozpoczynamy sezon golfowy

Inwestuję w sztukę - warsztaty prawnicze

Inwestuję w sztukę - warsztaty prawnicze

XVII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

XVII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Wolność od smogu

Wolność od smogu

Podziękowania od Dziekana ORA w Warszawie

Podziękowania od Dziekana ORA w Warszawie

Wybrane zagadnienia nowelizacji prawa budowlanego w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Wybrane zagadnienia nowelizacji prawa budowlanego w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Instrumenty prawne zabezpieczające finansowo rodziny z problemem uzależnienia od hazardu

Instrumenty prawne zabezpieczające finansowo rodziny z problemem uzależnienia od hazardu

Referencje Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Referencje Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Aspekty formalno-prawne budowy elektrowni jądrowych w Polsce i na Węgrzech

Aspekty formalno-prawne budowy elektrowni jądrowych w Polsce i na Węgrzech

Dyskryminacja i mobbing w świetle przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów

Dyskryminacja i mobbing w świetle przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów

Kontratyp ryzyka sportowego

Kontratyp ryzyka sportowego

Prawa człowieka do czystego i ekologicznie zrównoważonego środowiska

Prawa człowieka do czystego i ekologicznie zrównoważonego środowiska

Stanowisko KRD-IG ws. raportu NIK “Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w woj. lubuskim”

Stanowisko KRD-IG ws. raportu NIK “Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w woj. lubuskim”

"Oko opatrzności" - otwarcie galerii OracART

"Oko opatrzności" - otwarcie galerii OracART

Restytucja zabytków

Restytucja zabytków

Zasady prawne obrotu muzealiami. Restytucja dzieł sztuki zagrabionych w czasie działań wojennych

Zasady prawne obrotu muzealiami. Restytucja dzieł sztuki zagrabionych w czasie działań wojennych

Prawo do sztuki czyli jak poruszać się po globalnym rynku sztuki

Prawo do sztuki czyli jak poruszać się po globalnym rynku sztuki

Dzieciaki, adwokat kto to taki?

Dzieciaki, adwokat kto to taki?

Zmiany w prawie zamówień publicznych - wprowadzenie podwykonawcy wg PZP

Zmiany w prawie zamówień publicznych - wprowadzenie podwykonawcy wg PZP

Ustalenie zasad bioasekuracji ptactwa wodnego w związku z "ptasią grypą"

Ustalenie zasad bioasekuracji ptactwa wodnego w związku z "ptasią grypą"

Samoregulacja czy reglamentacja, czyli jakiego prawa potrzebuje polski rynek dzieł sztuki?

Samoregulacja czy reglamentacja, czyli jakiego prawa potrzebuje polski rynek dzieł sztuki?

Zasady gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku

Zasady gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku